Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti za 9. razred

 

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA DEVETI RAZRED OSNOVNE ŠOLE

SPOŠTOVANI STARŠI!

Ponovno je pred vašimi otroki odločitev o obveznih izbirnih predmetih.

Vsak učenec si mora izbrati dve uri  obveznih izbirnih predmetov, lahko pa si izbere tudi tri ure.

Predmeti se razlikujejo po trajanju in možnosti izbire. Pripravili smo kratek pregled obveznih izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo na naši šoli.

Če vaš otrok obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom in bi želeli

uveljavljati oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih, morate pravočasno posredovati vlogo za oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali le za eno uro tedensko in ji priložiti potrdilo o vpisu.

Ravnateljica

Andreja Modic, prof.

 

 

Triletni izbirni predmeti

NEMŠČINA 3 (2 uri tedensko)

je triletni izbirni predmet, ki se izvaja dve uri tedensko. V 9. razredu se bodo učenci pogovarjali o poklicih in načrtih za prihodnost, opisali bodo svojo sobo, mesto, poročali bodo, kaj so delali včeraj in kaj načrtujejo v prihodnosti. S predmetom lahko nadaljujejo učenci, ki so bili vanj vključeni že letos, ter tisti, ki predhodno izkažejo zadovoljivo predznanje.

Učiteljica Marija Petek

 

FRANCOŠČINA 3 (2 uri tedensko)

je drugi najpomembnejši evropski jezik in eden od uradnih jezikov EU. V tretjem letu učenja se bodo učenci pogovarjali o stanovanju in predmetih v njem, o detektivih ter nenavadnih bitjih v svetu fantastike.

S predmetom lahko nadaljujejo učenci, ki so bili vanj vključeni že letos, ter tisti, ki predhodno izkažejo zadovoljivo predznanje.

Učiteljica Marija Petek

 

Izbirni predmeti, vezani na razred

OBDELAVA GRADIV – KOVINE (1 ura tedensko)

Učenci spoznavajo in obdelujejo predvsem kovine, z njimi pa še druga gradiva, kot so: umetne snovi, usnje, tekstil, slama, papirna in lesna gradiva. Spoznali  bodo različne načine proizvodnje, pripravili dokumentacijo in pričeli z izdelavo izdelka z različnimi postopki. Spoznavali bodo tudi delo in poklice v obrtnem in industrijskem obratu. V ta namen si bodo ogledali proizvodne procese v posameznih obrtnih in industrijskih obratih ali na obrtnih sejmih. Pouk je organiziran v ustrezno opremljeni šolski tehnični delavnici. Prevladuje individualno praktično delo in delo v majhnih skupinah. Posebna pozornost je namenjena varstvu pri delu.

Učiteljica: Andreja Zdravič Bauet

 

OKOLJSKA VZGOJA 3 (1 ura tedensko)

je izbirni predmet, ki poskuša v učencih zbuditi skrb za zdravo okolje naše in prihodnjih generacij. Skupna je tako naravoslovcem kot družboslovcem. Zato se z obeh področij oblikujejo vse bolj perspektivni poklici okoljevarstvenikov. Okoljska vzgoja bo učence naučila odgovornosti do vseh živih bitij in njihovega naravnega okolja. Spoznali bodo vzroke za okoljske probleme na globlji način. Odkrivali bodo tveganja, ki jih povzroča človeštvo z izkoriščanjem omejenih naravnih virov.  Razvijali bodo pripravljenost in sposobnost za odgovorno ravnanje, ki bo omogočalo kakovostno in zdravo življenje sedanji in prihodnjim generacijam, slovenskemu in svetovnemu ekosistemu.

Učiteljica Marinka Mate

 

LIKOVNO SNOVANJE 3 (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet in nadgrajuje predmet likovna vzgoja v 9. razredu devetletke. Razvija domišljijo, ustvarjalnost, emocionalno občutljivost, motorične spretnosti in delovne navade.

Učiteljica Katarina Drobnič

 

LOGIKA 3 (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet, ki nadgrajuje predmet logika 2. Učenci spoznavajo uporabnost računalniških programov za poučevanje in učenje logike ter izrazne možnosti simbolnega jezika.

Učiteljica Marija Ahčin

 

RAČUNALNIŠTVO – RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (1 ura tedensko)

je enoletni predmet, kjer učenci poglobijo znanje iz oblikovanja besedil in urejanja tabel. Učijo se izdelave in obdelave računalniških slik, izdelave grafikonov in urejanja podatkov v preglednicah. Naučili se bodo izdelave preproste spletne strani ter se seznanili z izdelavo osnovnega algoritma in njegovim zapisom v programskem jeziku.

Učitelj Marjan Novak

 

DRŽAVLJANSKA KULTURA (1 ura tedensko)

se navezuje na obvezni predmet državljanska in domovinska vzgoja ter etika. Učna snov bo v treh vsebinskih sklopih razgrnila: demokracija, politična ureditev in institucije, človekove in otrokove pravice, enakost in različnost. Učenci se bodo naučili reševati aktualna socialna, kulturna in politična vprašanja ter pravilno vrednotiti sodobne dogodke. Pripravili se bodo na aktivno in odgovorno ravnanje v demokratični družbi, v šolski, lokalni in svetovni skupnosti. Razvili bodo razmišljajoč in dejaven odnos do lastne in do nacionalne in kulturne identitete drugih, do družbenih pojavov in medijskih sporočil. Naučili se bodo prepoznavati različne oblike nepravičnosti, neenakosti, diskriminacije in kršitev človekovih pravic. Spoznali bodo pomembne mednarodne organizacije, dokumente o človekovih in otrokovih pravicah ter načine strpnega reševanja konfliktov.

Učiteljica Marinka Mate

 

RETORIKA (1 ura tedensko)

je izbirni predmet, pri katerem učenci spoznajo učinkovitost prepričljivega govorništva in pisane besede – kako obvladati besedo in jo ob pravi priložnosti primerno uporabiti v govorjeni ali pisani obliki, da bo dosegla največji učinek. Učenci se seznanijo s tehnikami prepričevanja in argumentiranja ter s celotnim obvladovanjem govorne situacije in javnega nastopanja. Naučijo se jasnega oblikovanja in izražanja stališč, kar lahko s pridom uporabijo pri drugih predmetih in v vsakdanjem življenju.

Dosezi odličnost v govorništvu in prepričljivost v pisanju!

Učiteljica Marinka Mate

 

GENETIKA (1 ura tedensko)

je izbirni predmet, namenjen učencem 9. razreda. Povezuje se s predmetom biologija in je njena nadgradnja. Učenci pridobivajo uporabno znanje za razumevanje procesov in pojavov v zvezi z dednostjo ter sposobnost predvidevanja posledic poseganja v dedni material; spoznavajo eksperimentalne metode dela in se ob tem seznanjajo z moralno-etičnimi zadržki pri njihovi uporabi.

Učiteljica Lea Urh

 

IZBRANI ŠPORT (1 ura tedensko)

je enoletni predmet, pri katerem bodo učenci spoznavali in izpopolnjevali osnovne tehnične elemente gibanja in upravljanja z žogo, seznanjali se bodo s pravili in oblikami igre ter s sodniškimi znaki, z individualno, skupinsko in moštveno taktiko, razvijali psihomotorične sposobnosti, športen odnos do soigralcev in nasprotnikov ter se navajali na aktiven in zdrav način preživljanja prostega časa. Od izbranih športov sta na izbiro nogomet in odbojka.

Učitelji ŠPO

 

 

Enoletni izbirni predmeti

Izbirate lahko le med tistimi, ki jih niste obiskovali v 7. ali 8. razredu!

ORGANIZMI  V NARAVNEM  IN  UMETNEM  OKOLJU (1 ura tedensko)

Učenci spoznavajo življenjske potrebe živih bitij; spoznajo, da je vsako rušenje naravnega ravnotežja lahko usodno za preživetje organizmov in se ob gojenju organizmov  naučili odgovornega ravnanja z vsemi živimi bitji.

Učiteljice biologije

POSKUSI V KEMIJI (1 ura tedensko)

je lahko nadgradnja kemijskim vsebinam iz predmeta naravoslovje. Poudarek na eksperimentalnem delu in na sodelovalnem učenju, ker poskuse učenci izvajajo samostojno, v dvojicah ali v skupinah. Poskusi so preprosti in z učiteljevo pomočjo razumljivi. Delo temelji na opazovanju in beleženju rezultatov.

Učenci razvijajo spretnosti in veščine za varno in učinkovito delo s snovmi, eksperimentiranje, raziskovanje. Usvojijo postopke eksperimentalno-raziskovalnega dela od načrtovanja raziskave do oblikovanja zaključkov ter njihovo povezovanje s teorijo in življenjskim okoljem.

Učiteljica Tina Okoren

 

NAČINI PREHRANJEVANJA (1 ura tedensko)

Predmet je namenjen učencem 8. in 9. razreda. Glavni namen predmeta je osveščanje učencev o prehrani z vidika zagotavljanja in varovanja zdravja  ter  nadaljevanje  in  nadgradnja  učnih  vsebin,  pridobljenih  pri  predmetu gospodinjstvo. Učijo se o pomenu ustrezne prehranjenosti za zdravje organizma, spoznajo  slovenske narodne jedi, druge načine prehranjevanja  (vegetarijanstvo,  makrobiotika,  bio prehrana)  ter  njihove  prednosti  in slabosti,  prehrano  v  različnih  starostnih  obdobjih, seznanjamo se s prehrano v naravi, v izrednih razmerah in ob različnih praznovanjih. Sam  potek  ur  je  zelo  pester,  dinamičen,  predvsem  pa  zajema  veliko  praktičnega  dela,  kjer  lahko učenci pokažejo.

Učiteljica Saša Peterlin

 

ANSAMBELSKA IGRA (1 ura tedensko)

je enoletni izbirni predmet, pri katerem se bodo učenci urili v petju in igranju na glasbila (ksilofon, metalofon, bobni; bas kitara, klaviature). Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, lahko igrajo tudi svoj inštrument. Izbirali bodo med naslednjimi vsebinami: priredbe skladb klasične glasbe, priredbe popularne in jazzovske glasbe, ljudska glasba. Učenci bodo imeli tudi možnost oblikovati lastne spremljave, skladati različne glasbene oblike (pesem, popevko, variacijo, rondo …). Delo bodo predstavili na različnih prireditvah.

Učiteljica Nataša Arko

 

Zbrala in posodobila:

Majda Valčić, pom. ravn.

 

 

Dostopnost